لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد روانشاد کاوه وفاداری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

درگذشت روانشاد کاوه وفاداری را به همسر، فرزندان؛ برادران و بستگان ایشان آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم.
تندرستی، دیرزیوی و به کامه زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

نشر بَرسَم _ دیناز دهنادی