لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد روانشاد کاوه وفاداری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر پاک کاوه وفاداری درود باد. درگذشت آن روانشاد را به خانواده‌ی گرامیشان، آرامش باد می‌گوییم.
از اهورامزدا شکیبایی و دیرزیوی برای بازماندگان آن روانشاد خواهانیم.

سالنمای راستی