لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
روانشاد کتایون کیخسروپور (بانکی)
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

گرامی خانواده‌های کیخسروپور، بانکی، خورشیدیان

با اندوه فراوان، درگذشت روانشاد کتایون کیخسروپور (بانکی) را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه‌روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داریم.

دکتر اردشیر خورشیدیان و خانواده