لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
موبد هرمزدیار موبد نامدار خورشیدیان
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

خانواده‌های خورشیدیان، مزدیسنی، نامور و زمردی

با اندوه فراوان درگذشت استاد ارجمند روانشاد موبد هرمزدیار موبد نامدار خورشیدیان را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه‌روان و تندرستی و دیرزیوی همسر گرامی و بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داریم.

یادشان گرامی، راه نیکشان پررهرو باد.

دکتر اردشیر خورشیدیان و خانواده