لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد کتایون کیخسروپور (بانکی)
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

سفر مینوی روانشاد کتایون کیخسروپور (بانکی) را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه‌روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داریم.

انجمن موبدان