لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت موبد هرمزدیار خورشیدیان
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

سفر مینوی موبد بزرگوار و استاد گرامی موبد هرمزدیار موبد نامدار خورشیدیان را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه‌روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داریم.

انجمن موبدان