لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
آرامش‌باد درگذشت روانشاد مهربان ساسانی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

جناب آقای کورش ساسانی، فرنشین گرامی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران
درگذشت پدر ارجمندتان مهربان خدارحم ساسانی را به شما و خانواده گرامی آرامش‌باد گفته تندرستی و دیرزیوی بازماندگان آن روانشاد را آرزومندیم.

هیئت‌مدیره انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران