لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد فردوس کاویانی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

درود بر فروهر نیک انوشه‌روان فردوس کاویانی
هنرمند پرآوازه، نیک‌اندیش، نیک‌گفتار و نیک‌کرداری که سال‌ها لبخند و شادمانی را میهمان خانه‌های مردم ایران ساخت.
بهشت بهره‌اش و آرامش و نیک‌بختی بهره‌ی بستگانش‌باد.

انجمن زرتشتیان کرج