لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد فردوس کاویانی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر هنرمند ارجمند بهدین فردوس کاویانی، درود باد.
درگذشت آن انوشه‌روان جاویدنام را به بستگان، هازمان زرتشتی و ملت ایران آرامش‌باد گفته، گروسمان‌نشینی آن روانشاد و شکیبایی و تندرستی خانواده‌ی ایشان را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

انجمن زرتشتیان شیراز