لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت فردوس کاویانی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر هنرمند ارجمند فردوس کاویانی، درود فراوان باد.
درگذشت روانشاد فردوس کاویانی را به بستگان آن انوشه‌روان و هازمان زرتشتی آرامش‌باد گفته، گروسمان‌نشینی روانشاد و شکیبایی و تندرستی خانواده‌ی ایشان را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

انجمن زرتشتیان یزد