لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
هوشنگ فارسی نژاد کرمانی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

هوشنگ فارسی نژاد کرمانی فرزند روانشادان زرافشان (بانو) و کیخسرو زاده‌ی اول آذر ماه هزار و سیصد و هجده در کرمان بود. همسر وی شادخت کاویانی کوثرخیزی و فرزندانشان رویا، نیوشا و نیما هستند.

روانشاد در روز بیست و نهم مهر ماه هزار و چهارصد و دو برابر با سپندارمزد امشاسپند در اسپانیا درگذشت.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد