لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت همایون ماوندادی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

سرکار خانم‌ فیروزه‌ فرودی‌
درگذشت مادر ارجمندتان، روانشاد همایون‌ ماوندادی را به شما، همسر گرامیتان سیروس جمشیدی و خانواده‌ی ارجمندتان آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم. تندرستی، دیرزیوی و به‌کامه‌زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

انجمن زرتشتیان اهواز