لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت همایون ماوندادی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

دوست و همکار گرامی بانو فیروزه فرودی
درگذشت مادر ارجمندتان همایون ماوندادی را آرامش باد گفته و گروسمان نشینی آن انوشه روان را آرزومندیم. 

تندرستی دیرزیوی و به کامه زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ توان خواستاریم.

امرداد