لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامشباد درگذشت روانشاد سیروس ماندگاریان
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر سیروس ماندگاریان، درود فراوان باد
درگذشت روانشاد سیروس ماندگاریان همراه همیشگی و لبخند به لب جام جانباختگان را به هازمان زرتشتی به‌ویژه سپیده‌ی عزیز یکی از بازیکنان توانمند والیبال بانوان، ستاره و بهزاد و همسرشان کیانوش کدخدایان تماشاگر و همراه همیشگی والیبال بانوان و تمامی ورزشکاران آرامش‌باد گفته، گروسمان‌نشینی آن روانشاد را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

شهرام پوردهی و هموندان تیم های یاران آرمین