لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزه میده یا اشه اونام فروشیو
آرامش‌باد درگذشت موبد کیخسرو مزدیسنی
به روان و فروهر پاک درگذشتگان درود باد

درگذشت شادروان موبد کیخسرو مزدیسنی هموند انجمن موبدان فرزند دستور مهربان دستور تیرانداز مزدیسنی و زاده مروارید دستور ماونداد را به یکایک موبدان و موبدیاران و همکیشان آرامش باد گفته و شادی روان ایشان و آرامش و تندرستی را برای بازماندگان آرمان داریم.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

انجمن موبدان ایران