لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزه میده یا اشه اونام فروشیو.
آرامش‌باد درگذشت موبدزاده پرویز ورهرامی
به روان و فروهر پاک درگذشتگان درود باد

درگذشت شادروان موبدزاده پرویز ورهرامی فرزند موبد سروش ورهرامی و زاده لعل را آرامش باد گفته و شادی روان ایشان و آرامش و تندرستی را برای بازماندگان آرمان داریم.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

انجمن موبدان ایران