لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
آرامش‌باد درگذشت روانشاد شاهرخ سلامتی
به روان و فروهر شاهرخ سلامتی، درود فراوان باد.

درگذشت روانشاد شاهرخ سلامتی را به بستگان آن انوشه‌روان و هازمان زرتشتی آرامش‌باد گفته، گروسمان‌نشینی روانشاد و شکیبایی و تندرستی خانواده‌ی ایشان را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

هیات امنای موقوفه گیو