لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزمیده یااشه‌انام فره‌وشیو
آرامش‌باد درگذشت توران شهریاری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

خانواده ارجمند بهرامی و گرامی هازمان زرتشتیان

با اندوه فراوان درگذشت بهشتی‌روان، بانو توران، دخت گوهر و شهریار شهریاری (بهرامی) را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از اهورامزدا آرمان داریم.

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان و خانواده