لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد کتایون فرزند رستم هرمزدی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد کتایون هرمزدی فرزند رستم 12 بهمن ماه سال 1320 در کرمان بدنیا آمد. وی شاغل در آموزش وپرورش بود و سالها در شغل معلمی ؛ دلسوزانه به جامعه خدمت می کرد. وی در سال 1339 با اقای بهرام آذرکیوان پیوند همسری بست حاصل این ازدواج دو فرزند به نام های آریا و آزیتا بود. ایشان همسر وفادار خود را در سال 1384 از دست داد و بار زندگی را خود تنهایی بدوش کشید. اما پس از مرگ فرزندش آریا در سال 1396 وی را یارای تحمل غم از دست دادن فرزند نبود و بعد از آن دیگر کسی لبخند روی صورت این بانوی فداکار ندید. او معلمی دلسوز همسری فداکار و مادری مهربان بود و در زندگی پر فراز و نشیب خود سختی های بسیار کشید که داغ فرزند سخت ترین آن بود.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد