تارنمای خبری امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد همایون نمیرانیان
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد همایون گشتاسب نمیرانیان در سال 1309 زاده شد. وی با جهانگیر نميرانيان ازدواج كرد و فرزندانش خسرو، مهين، پريچهر، پرويز و روانشاد آزيتا نام دارند. او از زنان خير و نيكوكار يزد بود كه در سال 1380 درگذشت.

 

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد