لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آیین پرسه روانشاد دولت رستمی عصرآبادی
روانشاد دولت رستمی عصرآبادی

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد دولت رستمی عصرآبادی (نمیری) را به آگاهی دوستان و آشنایان و همکیشان می‌رسانیم.

آیین پرسه آن شادروان یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ از ساعت ۹ بامداد به صورت زنده از صفحه اینستاگرام porseh.z پخش خواهد شد.

امرداد