لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد سروشیار سروشپور
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

جناب آقای موبد پدرام سروشپور، گرامی هموند انجمن موبدان تهران و سردبیر ارجمند مجله فروهر؛

با اندوه فراوان، درگذشت پدر فرهیخته بهشتی‌روان‌‌تان سرهنگ سروشیار سروشپور را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن درگذشته و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدای یکتا و بی‌همتا آرمان داریم.

یادشان گرامی، راه نیکشان پررهرو باد.

انجمن موبدان تهران

رییس – موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

امرداد