لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد سروشیار سروشپور
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

به روان و فروهر پاک روانشاد سرهنگ سروشیار خدایار سروش‌پور درود باد. درگذشت این نیک‌اندیش فرهیخته را به خویشان روانشاد، همکیشان و هازمان زرتشتی آرامش باد می‌گوییم.
از اهورامزدا شکیبایی و دیرزیوی برای بازماندگان آن روانشاد آرزومندیم.

انجمن‌ زرتشتیان کرمان

 

امرداد