لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد سروشیار سروشپور
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

با اندوه فراوان؛ درگذشت روانشاد سرهنگ سروشیار خدایار سروش‌پور را به هازمان زرتشتي و خانواده آن روانشاد آرامش‌باد گفته، براي آن درگذشته شادی روان و براي خانواده گرامی ايشان شكيبايی و تندرستی آرزومنديم.

انجمن‌های زرتشتیان یزد

 

امرداد