لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد رستم بهی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

با اندوه فروان در گذشت فرهيخته بهشتی روان، رستم بهی، فرزند گوهر و موبد هرمزدیار را آرامش باد گفته، شادی روان آن در گذشته و تندرستی و ديرزيوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داريم.

انجمن موبدان تهران

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

امرداد