لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد پروانه مهرخداوندی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

با اندوه فروان درگذشت روانشاد پروانه مهرخداوندی را به آگاهی بستگان و همکیشان می‌رسانیم.

آیین سوم روانشاد دوشنبه ۲۵ اسفند ساعت 18 در اینستاگرام porseh.z

آیین چهارم روانشاد سه‌شنبه ۲۶ ساعت ۵ و نیم بامداد واتساپ

آیین پرسه آدینه ۲۹ اسفند ساعت 19 در اینستاگرام porseh.z

 

خانواده‌های نمیرانیان؛ مهرخداوندی و وابستگان