لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد رستم هرمزدیار تیمساری
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

جناب آقای مهندس بهمن تیمساری؛
با اندوه فراوان درگذشت پدر گرامیتان فرهيخته بهشتی روان، رستم هرمزدیار تیمساری را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن درگذشته و تندرستي و ديرزيوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داريم.

آذرمیدخت هرمزان و مهدکودک دکتر بهرام پرورش