لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد ایراندخت کوشکی (بلندی)
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

جناب آقای موبد تورج بلندی و جناب آقای موبد کورش بلندی

با اندوه فراوان، درگذشت مادر فرهیخته، پرتلاش و باایمان‌تان، ایراندخت کوشکی (بلندی)، فرزند بانو و موبد رستم، را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن درگذشته و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدای یکتا و بی‌همتا آرمان داریم.

یادشان گرامی، بهشت برین جایگاه‌شان و راهشان پر رهرو باد.

 

انجمن موبدان تهران

رییس: موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

امرداد