لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد پریدخت ماونداد
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

فرزندان برومند بانو پریدخت ماونداد و ارباب موبد مهربان زرتشتی

با اندوه فراوان، درگذشت مادر فرهیخته، خیراندیش، مهرورزتان، سرکار بانو پریدخت، دخت مهربانو و موبد رستم ماونداد، را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدای یکتا و بی‌همتا آرمان داریم. یادشان گرامی، بهشت برین جایگاه‌شان و راه نیکشان پررهرو باد.

انجمن موبدان تهران

رییس،‌موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

امرداد