لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت بانو پریدخت ماونداد
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

با اندوه فراوان، درگذشت بانو پریدخت ماونداد را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن درگذشته و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدای یکتا و بی‌همتا آرمان داریم.

یادش گرامی، بهشت برین جایگاهش باد.

سازمان زرتشتیان ایرانی شمال کالیفرنیا

امرداد