لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده

خشنه ‌اثره اهورهه مزداو

خانواده گرامی شادروان موبد صاحب اروارد اسپندیار داداچانجی

احتراما درگذشت موبد بزرگ جامعه زرتشتیان هند را خدمت شما و تمام موبدان زرتشتی و نیز تمام بهدینان در سراسر جهان آرامش‌باد گفته و آرمان داریم که روان آن روانشاد در گروثمان جای داشته باشد.

باشد که با پیروی از دستورات اشوزرتشت و با داشتن الگوهای ارزشمندی چون موبد صاحب اروارد اسپندیار دادانجی، بتوانیم از جمله کسانی باشیم که جهان را به سوی آبادانی و آرامش پیش می‌برند.

 

                                                                       انجمن موبدان تهران

                                                                        موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

امرداد