لوگو امرداد

نقاشی ،آبانگان

نمایشگاه نقاشی «ارزش آب»

 دانش‌آموزان دبستان هرمز آرش همزمان با جشن آبانگان ارزش آب را در قالب نقاشی‌های زیر کشیده‌اند. ای...

نمایشگاه نقاشی «ارزش آب»

 همزمان با جشن آبانگان، ارزش آب را دانش‌آموزان و کودکان به تصویر کشیده‌اند.     1919

بارگذاری نوشتار بیشتر