تارنمای خبری امرداد
مرور رده

تاریخ

در امرداد 437 چاپ شده است

نقش بیماری در یکپارچگی جهان

آلودگی زیست‌بوم از شمار مسایل باارزش و در خور توجه دوران ماست. یکی از نتایج سودمندی که از توجه به زیست‌بوم به دست می‌آید…