لوگو امرداد

آتشکده آذرگشسب

با هماهنگی انجمن همازور آیین گهنبارخوانی و جشن سدره‌پوشی چهار جوان زرتشتی در آتشکده آذرگشسب برگزار شد. انجمن همازور پ...

با هماهنگی انجمن همازور

آیین گهنبار پایان تابستان و سدره‌پوشی گروهی به کوشش انجمن همازور در آتشکده آذرگشسب برگزار می‌شود. همکیشانی که دوستدار...

آیین گهنبار پایان تابستان، چهره‌ی آفرینش زمین، با هماهنگی انجمن همازور در سپندینه آتشکد‌ه‌ی آذرگشسب برگزار شد. پس از ...

انجمن همازور برگزار می‌کند

آیین گهنبارخوانی به همراه سدره‌پوشی همگانی بعد از دو سال کرونا،امسال به کوشش انجمن همازور در آتشکده آذرگشسب  برگزار م...

بارگذاری نوشتار بیشتر