تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

آل بویه

بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (3)

ابریق زرین آل‌بویه

ابریق(پارچ) زرین آل‌بویه در پیوند با سده‌ی چهارم مهی(:قمری) است که روی آن با تکنیک قلم‌زنی و نقش‌های…