لوگو امرداد

اردیبهشت امشاسپند

امروز اردیبهشت امشاسپند سومین روز گاهشمار زرتشتی؛ یکم خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز اردیبهشت امشاسپند سوم خوردادماه سال 3759 زرتشتی، یکم خوردادماه 1400 خورشیدی، 22 می 2021 میلادی ...

نیایش همگانی به خجستگی اردیبهشت‌روز از ماه آذر (بنابر گاه‌شمار زرتشتیان) در آتشکده‌ی تهران برگزار شد. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر