لوگو امرداد

استخدام

هفته‌نامه‌ی امرداد آگهی داد:

هفته‌‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد، کارمند اداری حسابداری با حقوق و بیمه از میان همکیشان استخدام می‌کند. درخواست‌کنندگان...

هفته‌‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد، کارمند اداری حسابداری با حقوق و بیمه استخدام می‌کند. همکیشانی که به امورحسابداری آشن...

هفته‌نامه امرداد استخدام می‌کند

هفته‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد برای تکمیل بخش خبر حوزه‌ی زرتشتیان از همکیشان علاقه‌مند دعوت به همکاری می‌کند. امرداد ...

انجمن زرتشتیان یزد برای آتشکده‌ی یزد نیروی خدماتی استخدام می‌کند. برپایه‌ی آگهی منتشر شده از سوی انجمن...

انجمن زرتشتیان یزد فراخوان می‌دهد:

انجمن زرتشتیان یزد یک تن را برای بلیت‌فروشی دخمه‌ی زرتشتیان استخدام می‌کند. برپایه‌ی آگهی منتشر ش...

درمانگاه یگانگی برای کامل کردن کادر پزشکی و درمانی خود به پزشک عمومی و متخصص، دندان‌پزشک، پرستار و دستیار دندان&...

تسهیلات انجمن زرتشتیان یزد برای همکیشان

انجمن زرتشتیان یزد به خانواده‌های زرتشتی وام ازدواج و فرزنددار شدن می‌دهد. انجمن زرتشتیان یزد برای یاری رسا...

درمانگاه یگانگی برای کامل کردن کادر خود به یک پرستار نیازمند است. دوست‌داران زرتشتی که خواهان این موقعیت شغلی هس...

انجمن زرتشتیان یزد برای آتشکده‌ی یزد نیرو استخدام می‌کند. به گفته‌ی سپنتا نیکنام  فرنشین  ان...

بارگذاری نوشتار بیشتر