لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان مریم آباد

با برگزاری مجمع همگانی، هموندان هیات‌مدیره گردش 25 و بازرس انجمن زرتشتیان مریم‌آباد گزینش شدند. انتخاب هموندان هیات‌م...

شب گذشته، ستی‌پیر، زیارتگاه زرتشتیان در مریم‌آباد یزد، مورد دستبرد قرار گرفت.  موبد مهربان آفرین، فرنشین انجمن زرتشت...

کتابخانه «هما بهمن یادگارجم» وابسته به انجمن زرتشتیان مریم‌آباد، کتابخانه‌ی فعال زرتشتیان استان یزد به شمار می‌رود. ا...

به کوشش انجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد

نخستین دوره پیکارهای تیرکمان به کوشش انجمن و باشگاه جوانان زرتشتی مریم‌آباد یزد همزمان با جشن تیرگان در زیارتگاه...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد