لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان مریم آباد

در جنوب‌شرقی کوه‌های بین یزد و خرانق به علت واقع‌شدن این زیارتگاه در میان دره ساختمان آن چندان نمایان نیست. شهرت این ...

با برگزاری مجمع همگانی، هموندان هیات‌مدیره گردش 25 و بازرس انجمن زرتشتیان مریم‌آباد گزینش شدند. انتخاب هموندان هیات‌م...

شب گذشته، ستی‌پیر، زیارتگاه زرتشتیان در مریم‌آباد یزد، مورد دستبرد قرار گرفت.  موبد مهربان آفرین، فرنشین انجمن زرتشت...

جاده‌ی پیرنارستانه به دنبال بارندگی‌های دو سال اخیر‌ و جاری شدن سیلاب تخریب شده، دسترسی به سپندینه زیارتگاه زرتشتیان ...

کتابخانه «هما بهمن یادگارجم» وابسته به انجمن زرتشتیان مریم‌آباد، کتابخانه‌ی فعال زرتشتیان استان یزد به شمار می‌رود. ا...

به کوشش انجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد

نخستین دوره پیکارهای تیرکمان به کوشش انجمن و باشگاه جوانان زرتشتی مریم‌آباد یزد همزمان با جشن تیرگان در زیارتگاه...

بارگذاری نوشتار بیشتر