لوگو امرداد

ایران شناسی

سفر به «اورامان». عجب نام غریبی دارد. گویی در خود این واژه عمقی نهفته است. « اورامان» به معنای برافراشته و بلند. با خ...

انجمن ایران‌شناسی «ایران» برای گردآوری جستارهای (:مقاله‌های) نخستین کنگره‌ی ملی ایران‌شناسی فراخوان داد. محورهای مقال...

مطالعات دین زردشت در چین باستان عنوان سیزدهمین نشست کارگروه ایران‌شناسی انجمن ایران‌شناسی ایران است. این برنامه با با...

بارگذاری نوشتار بیشتر