لوگو امرداد

بابک سلامتی

بزرگداشت موبد مهربان فیروزگری جشن شهریورگان 1401

سروران و بزرگواران ارجمند با درود و گرامی‌باد بسیار بر شما ارج بزرگان را بر جای آوردن خویشکاری همه‌ی ماست و موبد مهرب...

به مناسبت پیش‌کش نشان دانشگاه لیبرتی

انجمن موبدان به مناسبت پیش‌کش نشان دانشگاه لیبرتی آمریکا به بابک سلامتی، مدیر مسوول هفته‌نامه امرداد، پیام ...

 بابک سلامتی، مدیر مسوول امرداد به پاس خدمات برجسته فرهنگی و ارتقای هویت ایرانی موفق به دریافت نشان دانشگاه لیبر...

بابک سلامتی در نشست سازمان زنان زرتشتی:

نشست دوشنبه‌ی نخست ماه سازمان زنان زرتشتی با درون‌مایه‌ی «شاهنامه» دیروز دوشنبه یکم آذرماه...

بارگذاری نوشتار بیشتر