لوگو امرداد

بازشناسی شی

بازشناسی اشیای ایرانی در موزه‌های جهان (18)

سفال زیبای عصر آهن I از ناحیه‌ی شمال ایران یافت شده و دیرینگی آن در پیوند با ۱۳۵۰ تا ۸۰۰ پیش از میلاد است. این س...

بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (17)

بشقاب نقره‌ای زراندود (طلاکاری شده) با صحنه‌ی شکار دو شیر به دست هرمز دوم در پیوند با سده‌ی ۵-۶ میلادی...

پیاله‌ی برنجی نام برده در پیوند با دوره‌ی سلجوقی است که صحنه‌های انیمیشن به‌گونه‌ای ظریف در ...

بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (15)

ظرف سیمین ایلامی یافت شده از ایران که در پیوند با ۱۲۰۰ تا ۱۱۰۰ پیش از میلاد ( دوره‌ی ایلام میانه) است و در موزه&...

بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (14)

تندیس سیمین(:نقره) اسب که در پیوند با دوره‌ی ساسانی و در موزه‌ی کلیولند اوهایو (ایالت متحده‌ی آمریکا) ...

بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (13)

فنجان مفرغی (آلیاژ مس و قلع) با دسته‌ای به شکل پرنده در پیوند با سده‌ی ششم پیش از میلاد از مجموعه‌ی مف...

بارگذاری نوشتار بیشتر