لوگو امرداد

تقویم زرتشتی

امروز بیست‌ونهمین روز از ماه مهر در روزنگار مزدیسنی

در اوستا «مانترَسپِنتَ»، فارسی میانه «اَمَهرَسپنت» و فارسی امروز «ماراسپند» و &la...

جشن شهریورگان خجسته باد

این تنت را ز نیكویی زیور   شهره روزی است روز شهریور امروز شهریور امشاسپند و چهارمین روز از شهریورماه زرتشتی...

نماد اشویی و پاکی

اشه نیک، اشه نیک‌ترین است مطابق آرزوست امروز اردیبهشت روز و شهریورماه زرتشتی برابر است با سه‌شنبه 29 امرداد...

نَبُر، پرهیز از خوردن گوشت

سرش سبز بادا ، منش ارجمند منش بر گذشته ز چرخ بلند «من» در ادب پارسی به چم منش و روان و دل به كار مى رود. ...

دادار و پروردگار همه هستی

امروز اورمزدست ای یار میگسار برخیز و تازگی کن و آن جام باده آر امروز اورمزد روز از ماه شهریور سال 3757 زرتشتی، یکشنبه...

فروغ بی‌پایان جهان مینوی

انارام ز پیران شنیدم چنان كه می ‌خورد باید به رطلِ گران امروز انارام ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، شنبه 26...

سخنان اندیشه‌ برانگیز

ای دلارام روز مار‌اسپند دست بی‌جام لعل مِی، مپسند امروز مانتره‌سپند ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی...

چون روز زامیاد نیاری ز می ‌تو یاد زیرا كه خوش‌تر آید می ‌روز زامیاد امروز زامیاد ایزد از امردادماه سال...

آسمان‌روز ای چو ماه آسمان  باده نوش و دار دل را شادمان امروز آسمان ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، چهار...

راستی و درستی

اشتاد روز و تازه ز گل بوستان ای دوست می ستان ز کف دوستان امروز اشتاد ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، سه‌شنبه...

بارگذاری نوشتار بیشتر