لوگو امرداد

خداداد گوهریان

گزارش تصویری؛

آیین پرسه‌ی شادروان خداداد جهانگیر گوهریان، نگهبان پیشین مجموعه‌ی رستم‌باغ تهران‌پارس، پنج‌ش...

پرسه‌ی شادروان خداداد جهانگیر گوهریان، نگهبان پیشین مجموعه‌ی رستم‌باغ تهران‌پارس از ساعت ۱۷ تا ۱۹...

گزارش تصویری از آیین خاک‌سپاری نگهبان رستم‌باغ تهران‌پارس

نگهبان مجتمع‌مسكونی رستم‌باغ تهران‌پارس در سن ٨٢ سالگی به شوند(:دلیل) بیماری معده چشم از جهان فرو بست....

بارگذاری نوشتار بیشتر