لوگو امرداد

خدیجه شیران

خدیجه‌ شیران بانوی سراینده‌ای که سروده‌هایی به گویش دری زرتشتی دارد، نوروز 1313 از مادری بختیاری و پدر...

بارگذاری نوشتار بیشتر