تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

درگذشت

گرامیداشت چهاردهمین سالگرد روان‌شاد موبد گشتاسب بلیوانی

چهره خندانش بهشت جاویدان برایش آفرید

این گزارش بهانه‌ای است برای ارج نهادن به خدمات ارزشمند انسانی شریف و گرانقدر و نیز گرامیداشت چهاردهمین سال درگذشت…