لوگو امرداد

در مهر گوهر و مهربان

کوچه‌‌ی «درمهر» گوهر و مهربان در اصفهان به نام «آتشکده» نامگذاری شد. نام کوچه‌ای که «درمهر» گوهر و مهربان داخل آن جا ...

آیین گهنبارخوانی همزمان با بازگشایی درِ مهر گوهرومهربان در اصفهان برگزار شد. دوشنبه 17 مهرماه 1396 خورشیدی شماری از ز...

بارگذاری نوشتار بیشتر