لوگو امرداد

روحانی

رییس‌جمهوری کشور در دیدار با پارسیان هند:

حسن روحانی رییس‌جمهوری کشور شنبه 28 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی با پارسیان هند برای دعوت به همکاری با ایران ...

رییس جمهور در هفته دولت گفت:

دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیِ سیزدهمین جشنواره‌ی شهید رجایی به حضور ادیان و اقوام در مدیریت ک...

رییس جمهور در هفته دولت گفت:

« اقوام و مذاهب در مدیریت کشور حضور داشته باشند» روحانی رییس جمهری اسلامی ایران در  سخنرانیِ سیزدهمی...

پیام شادباش مدیرمسوول و صاحب امتیاز هفته‌نامه‌ی فرهنگی امرداد برای برگزیده‌ شدن دوباره‌ی دکتر حسن...

بارگذاری نوشتار بیشتر