لوگو امرداد

سازمان پذیرایی

بازسازی و بهینه‌سازی، تالار خسروی و تالار بهمن جشنگاه سازمان پذیرایی انجمن زرتشتیان تهران با دستیابی به بهبود سطح کیف...

گزارش تصویری از

تالار ایرج سازمان پذیرایی انجمن زرتشتیان تهران از دوماه گذشته با رسیدگی به ساختار دیوارها در حال بازسازی است. بخش بسی...

بارگذاری نوشتار بیشتر