لوگو امرداد

سالنما

انجمن زرتشتیان تهران از بازیافت 120 کیلوگرم سال‌نمای تاریخ‌گذشته خبر داد. به گزارش انجمن زرتشتیان تهران امسال برای نخ...

آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران زمان نام‌نویسی الکترونیکی برای پیشکش سالنمای 1400 خورشیدی را تا پایان دی‌ماه تمدید کرد. دارندگان...

دارندگان کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران برای دریافت سالنمای سال ۱۴۰۰ خورشیدی تا پیش از ۲۰ دی‌ماه نام‌نویسی الکترون...

بارگذاری نوشتار بیشتر