لوگو امرداد

ستی پیر

شب گذشته، ستی‌پیر، زیارتگاه زرتشتیان در مریم‌آباد یزد، مورد دستبرد قرار گرفت.  موبد مهربان آفرین، فرنشین انجمن زرتشت...

روز اشتاد ایزد از ماه خورداد زیارتگاه ستی‌پیر میزبان زرتشتیان بود. زرتشتیان اشتادروز از ماه خورداد در زیارت ستی‌پیر ب...

زیارتگاه‌های پیرسبز و ستی‌پیر در استان یزد با پایداری همه‌گیری کووید-19 در روزهای زیارت همگانی بسته خواهد بود. با شرا...

یادداشت دکتر داریوش مهرشاهی به فراخور هنگام نیایش همگانی در این دو سپندینه جایگاه

روز اشتاد ایزد از خردادماه سال 1344 بود. (1) با دو تن از پسردایی‌های خویش (فریدون و جمشید دمهری) قرار رفتن به ستی‌پیر...

گزارش تصویری

آیین گهنبارخوانی پایان تابستان به کوشش انجمن زرتشتیان مریم‌آباد و همیاری نیک‌اندیشان در پیرانگاه ستی‌پ...

زرتشتیان سراسر ایران و دیگر کشورها، با گردهمایی در پیرانگاه ستی‌پیر به نیایش همگانی و گرامی‌داشت یاد نیاکان...

بارگذاری نوشتار بیشتر